Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Kuriame Lietuvos ateitį

Kuriame Lietuvos ateitį Esminė problema, su kuria elektroninėje erdvėje susiduria lietuvių rašytinės kalbos naudotojai - lietuvių rašytinės kalbos išteklių ir analizės priemonių trūkumas ir neprieinamumas. Lietuvoje nėra vieningos lietuvių rašytinės kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros, kuri suteiktų prieigą prie lietuvių rašytinės kalbos išteklių ir analizės priemonių visiems jų stokojantiems naudotojams; esami ištekliai nepakankami, o bazinės technologijos nepakankamai išplėtotos, todėl lietuvių rašytinės kalbos sintaksinės – semantinės analizės paslaugų ir technologinių sprendimų pasiūla netenkina paklausos, neišnaudojamos nacionalinės ir tarptautinės integracijos galimybės, iškyla grėsmė rašytinės lietuvių kalbos išsaugojimui internete. Siekiant išspręsti šias problemas, VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas (projekto vykdytojas) ir VšĮ Kauno technologijos universitetas (projekto partneris) įgyvendina projektą „Lietuvių kalbos sintaksinės – semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams", vykdomą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. T-27 (Žin., 2011, Nr. 30-1431). Pagrindinis Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Laukiami projekto rezultatai: viešosios elektroninės lietuvių rašytinės kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės – semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės – semantinės analizės ir paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės – semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu. Projekto metu numatyta sukurti Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinę sistemą (LKSSAIS), skirtą asmenims ir organizacijoms, vartojantiems lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje. LKSSAIS paskirtis – sumažinti lietuvių rašytinės kalbos išteklių ir analizės priemonių trūkumą, padidinti jų prieinamumą ir tokiu būdu sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje.
Vadovaujantis Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K finansavimo ir administravimo sutarties įsipareigojimais, Vytauto Didžiojo universitetas (Projekto vykdytojas) sudaro sąlygas Projekto metu sukurtus rezultatus naudoti tretiesiems asmenims (Licenciatams), jiems siekiant toliau vystyti šiuos rezultatus ir (arba) pritaikyti juos naujų elektroninių sprendimų ir elektroninių paslaugų kūrimui, pagal GNU Bendrosios Viešosios licencijos versijos 3 nuostatus ir pasirašius čia pateikiamą Licencijavimo sutartį (licencine_sutartis.doc). Dėl Licencijavimo sutarties pasirašymo kreiptis į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinio fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centro vadovą. Kontaktus rasite čia.